POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emel AKYOL, Mualla ÖNER

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL

ÖZET

Bu çalışmada, gerek endüstriyel gerekse biyomineralizasyon açısından kristalizasyon mekanizmasının araştırılmasında büyük önem taşıyan kalsiyum oksalat monohidrat (COM) kristallerinin büyüme mekanizmasına polielektrolitlerin etkisi incelenmiştir. Kristal büyüme deneyleri, sabit kompozisyon metodu kullanılarak 37 oC’de sulu çözelti içinde gerçekleştirildi. Polimerik katkı maddesi olarak poliakrilik asit (PAA) ve poli(etilen glikol-blok-akrilik asit) kopolimeri kullanıldı. Deney sonuçları kristalizasyon hızının yavaşlamasının polimerin yapısına ve konsantrasyonuna bağlı olduğunu göstermiştir. Polielektrolitler, konsantrasyon ve yapılarına bağlı olarak kristalizasyon hızını yavaşlatmıştır. Polielektrolitlerin etkisi kristal yüzeyindeki aktif büyüme bölgelerine engelleyicilerin adsorpsiyonu olarak açıklanmıştır.

  Makalenin Tamamı